helen Ha Long hotel

PHÒNG DOUBLE

Giá gốc:                          800,000 VNĐ
Giá khuyến mãi:          600,000 VNĐ
Tổng số phòng: 4
chi tiết

PHÒNG SUITE TWIN

Giá gốc:                          1,000,000 VNĐ
Giá khuyến mãi:          800,000 VNĐ
Tổng số phòng: 14
chi tiết

PHÒNG SUITE TRIPLE

Giá gốc:                          1,100,000 VNĐ
Giá khuyến mãi:             900,000 VNĐ
Tổng số phòng: 8
chi tiết